Strategic advisor digital information -1221

Description:
As strategic advisor Digital Information Provision you advise our board and management in the translation and formation of the administrative vision on digitization for the client. By exploring and discovering changes in technology, the social environment and in the policy for digitization at the client in good time, you will anticipate the administrative vision on digitization to be renewed and help shape it.

Location: Amsterdam
Number of hours per week: 36
Duration: ASAP 31-12-2021
Close date: 12-01-2021

What you are going to do:
– Writing annotations on digitization issues.
– Oral and written advice to directors in board meetings.
– Explaining the significance of administrative and social digitization issues.
– Identifying changes in policy, technology and society.
– Exchanging relevant information between the internal organization and external parties.
– Advising directors and board members on policy developments for digitization and information services.

Function requirements:
– In possession of an HBO diploma.
– You are demonstrably a good writer of documents for board and management.
– You have knowledge of and demonstrable experience with administrative political processes.
– You have at least 5 years of demonstrable experience to advise the board and management in such a way that they have the right baggage to act effectively in external consultations.
– You have at least 5 years of proven experience as a strategic advisor in IT.
– You have experience with political negotiation processes.
– You have at least 5 years of demonstrable experience in linking administrative and social digitization tasks.
– You naturally keep yourself up to date with the latest developments in the field of digitization.
– You quickly switch between strategic and operational level.
– You have sensitivity for the administrative environment.
– You are very flexible and have a lot of patience.
– You think outside the existing frameworks and apply new insights and opportunities in your work as an advisor.
– You are not easy to get upset.
– You work autonomously and take into account political, administrative and social sensitivities.
– You are a networker, both internally and externally, and make optimal use of your network to achieve your goals.
– You know how much time it takes to innovate.

Wishes:
– You are in possession of a Master degree.
– You have experience within the water sector
– You have experience as a strategic advisor within the digital government.
– You have knowledge of relevant laws and regulations and are able to apply them.

Are you interested or would you like more information about the assignment? Please contact our recruitment team at 088-7860100 or email us at CSC@chiefsofit.com.

Strategisch Adviseur Digitale Informatievoorziening – 1221

Opdrachtomschrijving:
Als strategisch adviseur Digitale Informatievoorziening adviseer jij ons bestuur en directie bij de vertaling en vorming van de bestuurlijke visie op digitalisering voor de opdrachtgever. Door het op tijd te verkennen en ontdekken van veranderingen in technologie, de maatschappelijke omgeving en in het beleid voor digitalisering bij de opdrachtgever, loop je vooruit op de te vernieuwen bestuurlijke visie op digitalisering en help je bij de vormgeving daarvan.

Locatie: Amsterdam
Aantal uur per week: 36
Duur: z.s.m. 31-12-2021
Sluitingsdatum: 12-01-2021

Dit ga je doen:
– Het schrijven van annotaties over digitaliseringsvraagstukken.
– Mondeling en schriftelijk adviseren van bestuurders in bestuursvergaderingen.
– Aangeven wat de bestuurlijke en maatschappelijke digitaliseringsvraagstukken betekenen.
– Het signaleren van veranderingen in beleid, technologie en maatschappij.
– Het uitwisselen van relevante informatie tussen de interne organisatie en externe.
– Directieleden en bestuursleden adviseren over de beleidsontwikkelingen voor digitalisering en informatievoorzieningen.

Functie eisen:
– In het bezit van een HBO diploma.
– Je hebt aantoonbaar een goede schrijver van stukken voor bestuur en directie.
– Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met bestuurlijke politieke processen.
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring om bestuur en directie zo te adviseren dat ze de juiste bagage hebben om in externe overleggen effectief te handelen.
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als strategisch adviseur in de IT.
– Je hebt ervaring met politieke onderhandelingsprocessen.
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het koppelen van bestuurlijke en maatschappelijke digitaliseringsopgaven.
– Jij houdt jezelf van nature op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.
– Je schakelt snel tussen strategisch en operationeel niveau.
– Je beschikt over sensitiviteit voor de bestuurlijke omgeving.
– Je bent zeer flexibel en hebt veel geduld.
– Je denkt buiten de bestaande denkkaders en past nieuwe inzichten en kansen toe in jouw werk als adviseur.
– Je bent niet makkelijk van je stuk te brengen.
– Je werkt autonoom en houdt rekening met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden.
– Je bent een netwerker, zowel intern als buiten de organisatie en benut jouw netwerk optimaal om de doelen te bereiken.
– Je weet goed in te schatten hoeveel tijd vernieuwingen nodig hebben.

Wensen:
– Je bent in het bezit van een Master diploma.
– Je hebt ervaring binnen de watersector
– Je hebt ervaring als strategisch adviseur binnen de digitale overheid.
– Je hebt kennis van relevante wet-en regelgeving en bent in staat deze toe te passen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie omtrent de opdracht? Neem dan contact op met onze recruitment team op 088-7860100 of mailen op CSC@chiefsofit.com

Machine Learning Engineer – 1220

Description:
As an experienced Machine Learning Engineer you are the one within our organization who automates data science solutions and takes care of putting them into production. You will participate in the realization and implementation of new solutions. The solutions you work on are for improving control. You will work productively with the administrators of the Cloud environment.

Location: Amsterdam
Number of hours per week: 24-32
Duration: ASAP 31-12-2021
Close date: 06-01-2021

What you are going to do:

– Implementing AI solutions in Azure
– Automating monitoring and retraining of AI solutions
– Packing APIs in containers
– Deploying to cloud production environment
– Supporting Data Scientists
– Refining work with the Data Scientists and involved Agile teams
– Automating deployment
– Transferring knowledge to your team within the organization

Function requirements:
– You have at least 3 years of proven experience with Data Science teams
– You have at least 1 year of proven experience with AI in an Azure environment.
– You have at least 1 year of proven experience with Azure Command Line Interface.
– You have at least 1 year of proven experience with deployment, and CI/CD and APIs (e.g. with Flask) in Docker containers.
– You have at least 3 years experience with Python
– You have at least 1 year of proven work experience with Azure functionalities such as logic apps and Azure functions.
– Good command of the Dutch and English languages both orally and in writing

Wishes:
– You have experience with Cosmos
– You have experience with databases

Are you interested or would you like more information about the assignment? Please contact our recruitment team at 088-7860100 or email us at CSC@chiefsofit.com.

Machine Learning Engineer -1220

Opdrachtomschrijving:
Als ervaren Machine Learning Engineer ben jij degene die binnen onze organisatie data science oplossingen automatiseert en zorg draagt voor het in productie nemen. Je werkt mee aan het realiseren en implementeren van nieuwe oplossingen. De oplossingen waar je werkt zijn voor het verbeteren van de besturing. Jij zoekt hierin productief de samenwerking met de beheerders van de Cloud omgeving.

Locatie: Amsterdam
Aantal uur per week: 24-32
Duur: z.s.m. 31-12-2021
Sluitingsdatum: 06-01-2021

Dit ga je doen:

– Het implementeren van AI oplossingen in Azure
– Het automatiseren van monitoring en hertraining van AI oplossingen
– Het packagen van APIs in containers
– Het deployen naar cloud productie omgeving
– Het ondersteunen van Data Scientists
– Het refinen van werkzaamheden met de Data Scientists en betrokken Agile teams
– Het automatiseren van deployment
– Het overdragen van kennis naar je team binnen de organisatie

Functie eisen:
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Data Science teams
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met AI in een Azure omgeving
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Azure Command Line Interface
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met deployment, en CI/CD en APIs (bijvoorbeeld met Flask) in Docker containers
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Python
– Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Azure functionaliteiten zoals logic apps en Azure functions
– Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk

Wensen:
– Je hebt ervaring met Cosmos
– Je hebt ervaring met databases

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie omtrent de opdracht? Neem dan contact op met onze recruitment team op 088-7860100 of mailen op CSC@chiefsofit.com

Employee Maintenace and Service – R005

Description
This application is subject to specific conditions, including agreements on familiarisation in advance.
If you are not familiar with these conditions, we ask you to obtain information from us before making an offer on this request.

Location: Utrecht
Number of hours per week: 36-40
Duration: A.s.a.p. to 31-10-2021
Close date: 18-12-2020

Function requirements:
Installation- and repair activities cabling infrastructure and critical areas (MER/SER/CER)
Rack, Stack, Patch and cabling activities
Guidance for suppliers/customers activities in critical areas (MER/SER/CER)
Operational support and monitoring in critical areas (MER/SER/CER)
Coaching and guiding colleagues Improvement board actions
Stock – Patch car management

Standby duties in Utrecht / Best / Boxtel (also in the weekends and evening shifts)
Within range of 1 hour driving from Best/Boxtel

Education:
MBO+(Electrical Engineering, Telematics, Informatics)
VCE Certification
ITIL Foundation

Proven knowledge and experience:
Data center concepts
Networking concepts (wired, wireless)
IT infrastructure topology
Patch and cabling techniques and topologies
Rack, stack and patch activities

Wishes:
– Flexible
– Team player
– Customer oriented
– Analytical
– Accurate
– Problem solving
– Efficient
– Risk control
– Communicatively strong(NL/UK)Think along/ahead
– Self-employment
– Result oriented

Are you interested or would you like more information about the assignment? Please contact our recruitment team at 088-7860100 or email us at CSC@chiefsofit.com.